त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

 

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2074/12/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १३÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका प्राध्यापक र
सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने भएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७४ फागुन २१ गते
गो.प.मा प्रकाशित भएको सुचना अनुसार विज्ञापन नं ६÷२०७३÷०७४ (प्राज्ञिक
विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको
प्राध्यापक पदको अन्र्तवार्ता मिति २०७४ चैत्र ६ गते विहान ११ वजे देखि..

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/28

त्रभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका
क्याम्पसहरुका लागि प्रकाशित भएको भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको
आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं ६÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम
योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको ...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं १४÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि.सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम
अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा....

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ५÷२०७२÷०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत नसिंङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक
पदमा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. १६÷२०७२÷०७३ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्राविधिक पदमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
२५÷२०७२–०७३

डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/09/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/02/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय

 अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
 2074/02/17 विज्ञापन नंं ८÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत

गृह विज्ञान विषयकोअन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
2074/02/16 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नंं ७÷०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नंं ८÷२०७२÷०७३

डाउन्लोड गर्नुहोस