त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

बिज्ञापन । सुचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2075/09/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
उप–प्राध्यापक (खुला प्रतियोगिता) पदको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायहरु अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि
निम्न लिखित विषयहरुका उप–प्राध्यापक पद खुल्ला÷समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पद पूर्ति गर्नु पर्ने
भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूवाट मिति २०७५÷१०÷११ गते दिनको २ वजे भित्र (दोव्वर दस्तुर तिरेर
२०७५÷१०÷१८ गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा आई पुग्ने गरी २÷२
प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ । आवेदन फाराम त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी
प्राप्त गर्न सकिने छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन ।
आवेदन फारम साथ ने.वै.लि कीर्तिपुर स्थित त्रि. वि को. आम्दानी खाता नं.०४५००१००१०२७६२०००००१
मा आवेदन दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल भाउचर र निम्न लिखित कागजातहरूको २÷२ प्रति प्रमाणित
प्रतिलिपिहरू पेश गर्नु पर्नेछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

 2075/05/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्नलिखित विभिन्न शैक्षिक
विषयका पदहरू आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले त्रि. वि. मा एक तह मुनिको
पदमा स्थायी रुपले कार्यरत शिक्षकहरूवाट २०७५ कार्तिक १८ गते दिनको २ वजे भित्र (दोव्वर
दस्तुर तिरेर २०७५ कार्तिक २९ गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा आई पुग्नेगरी २÷२ प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ । आवेदन फाराम त्रि. वि. सेवा
आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिने छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन
आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । आवेदन फारम साथ ने.वै.लि
कीर्तिपुर स्थित त्रि. वि को. आम्दानी खाता नं.०४५००१००१०२७६२०००००१ आवेदन दस्तुर
जम्मा गरेको सक्कल भौचर र निम्न लिखित कागजातहरूको २÷२ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश
गर्नु पर्नेछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
खुल्ला प्रतियोगिताकोविज्ञापन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्न लिखित विभिन्न विषयहरुका शैक्षिक
पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पद पूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूवाट मिति २०७५
कार्तिक १८ गते दिनको २ वजेभित्र (दोव्वर दस्तुर तिरेर २०७५ कार्तिक २९ गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि.
वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा आई पुग्ने गरी २÷२ प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ । आवेदन
फाराम त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिने छ । म्याद नाघी
प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । आवेदन फारम साथ ने.वै.लि
कीर्तिपुर स्थित त्रि. वि सेवा आयोगको खाता नं.०४५–००१००१०२७६२०००००१ मा आवेदन दस्तुर जम्मा
गरेको सक्कल भौचर र निम्न लिखित कागजातहरूको २÷२ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश गर्नु पर्नेछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्नलिखित विभिन्न शैक्षिक
विषयका पदहरू आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले त्रि. वि. मा एक तह मुनिको
पदमा स्थायी रुपले कार्यरत शिक्षकहरूवाट २०७५ कार्तिक १८ गते दिनको २ वजे भित्र (दोव्वर
दस्तुर तिरेर २०७५ कार्तिक २९ गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा आई पुग्नेगरी २÷२ प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ । आवेदन फाराम त्रि. वि. सेवा
आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिने छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन
आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । आवेदन फारम साथ ने.वै.लि
कीर्तिपुर स्थित त्रि. वि को. आम्दानी खाता नं.०४५००१००१०२७६२०००००१ आवेदन दस्तुर
जम्मा गरेको सक्कल भौचर र निम्न लिखित कागजातहरूको २÷२ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश
गर्नु पर्नेछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
खुल्ला प्रतियोगिताकोविज्ञापन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्न लिखित विभिन्न विषयहरुका शैक्षिक
पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पद पूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूवाट मिति २०७५
कार्तिक १८ गते दिनको २ वजेभित्र (दोव्वर दस्तुर तिरेर २०७५ कार्तिक २९ गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि.
वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा आई पुग्ने गरी २÷२ प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ । आवेदन
फाराम त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिने छ । म्याद नाघी
प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । आवेदन फारम साथ ने.वै.लि
कीर्तिपुर स्थित त्रि. वि सेवा आयोगको खाता नं.०४५–००१००१०२७६२०००००१ मा आवेदन दस्तुर जम्मा
गरेको सक्कल भौचर र निम्न लिखित कागजातहरूको २÷२ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश गर्नु पर्नेछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्नलिखित विभिन्न शैक्षिक विषयका
पदहरू आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले त्रि. वि. मा एक तह मुनिको पदमा स्थायी रुपले
कार्यरत शिक्षकहरूवाट २०७५ कार्तिक १८ गते दिनको २ वजे भित्र (दोव्वर दस्तुर तिरेर २०७५ कार्तिक २९
गते दिनको २ वजे सम्म) त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा आई पुग्नेगरी २÷२ प्रति दरखास्त
आव्हान गरिन्छ । आवेदन फाराम त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरवाट रु. ५००।– तिरी प्राप्त गर्न
सकिने छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2073/12/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन सम्वन्धी संशोधित सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन नं. १८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन नं. १५÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन नं. १४।२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/11/24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन नं । १७÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/11/24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : विज्ञापन नं. १६÷२०७३–०७४ (बढुवा) डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं.  १८/२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) त्रिभुवन   विश्वविद्यालय   अन्तगतका   विभिन्न   निकायका   निमित्त   निम्न   लिखित   प्रशासनिक   पदहरू.... डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नंं २३÷०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन नंं २÷०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन नंं ३÷०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस