Home Result
PDF Print E-mail
विवरण पुरा विवरण
बिज्ञापन नम्बर : ५/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत स्टाफ नर्स पदको नतिजा प्रकाशन; प्रकाशित मिति : २०७२ माघ ७
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर : ९/२०७०-७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता); प्रकाशित मिति : २०७२ माघ १०
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७०-२०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत फार्मेसी र फार्मेसी असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७०-२०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत रेडियोग्राफि पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगोल शिक्षा र गणित शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७०-२०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत रेडियो टेक्नोलोजिस्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ १३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७०-२०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत ल्याब टेकनीसिंयन पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ १४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७०-२०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ १५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इतिहास र माइक्रोबायोलोजी बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ १५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ५/२०७२-२०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत प्राध्यापक र सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ १६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ३/२०७२-२०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.