Home Result
PDF Print E-mail
विवरण पुरा विवरण
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत जनरल सर्जरी विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत प्याथोलोजी र साइक्याट्री विषयहरुको सह–प्राध्यापक तथा विज्ञापन नं. ३।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत सिनियर कन्सल्ट्याण्ट (प्राध्यापक सरह) पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इ.एन.टी., अप्थाल्मोलोजी, क्लीनिकल साइकोलोजी र क्लीनिकल फर्माकोलोजी विषयहरुको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्टरनल मेडिसिन र अर्थोपेडिक्स विषयहरुको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत एनेस्थेसियोलोजी विषयको सह–प्राध्यापक,जनरल सर्जरी विषयको सह–प्राध्यापक तथा जनरल प्राक्टिस विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अव्स एण्ड गाइने विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक, डेण्टल विषयको प्राध्यापक तथा जनरल सर्जरी (युरोलोजी) विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत पिडियाट्रिक्स विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक तथा रेडियोलोजी विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०७०–०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगर्त नर्सिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगोल शिक्षा र बौद्ध अध्ययन विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत गृह विज्ञान विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत गणित विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी शिक्षा र व्यवसाय शिक्षा विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत नेपाली शिक्षा र जनप्रशासन विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इतिहास विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इतिहास शिक्षा विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत व्यवसायिक अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापक तथा भूगोल शिक्षा विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत माइक्रोवायोलोजी विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगर्भशास्त्र विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीतिशास्त्र शिक्षा विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीतिशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भौतिकशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विज्ञान शिक्षा विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सस्कृति विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत शिक्षाको आधार विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत गृह विज्ञान शिक्षा विषयको प्राध्यापक तथा गृह विज्ञान विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत नेपाल भाषा विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत कानून र शिक्षाको आधार विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत कानून विषयको प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत भौतिकशास्त्र विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत जनसंख्या अध्ययन विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक तथा जनसंख्या शिक्षा विषयको सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत वनस्पतिशास्त्र विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत मानवशास्त्र विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत तथ्यांकशास्त्र विषयको सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं.२।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत तथ्यांकशास्त्र विषयको प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं.२।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत प्लान्ट वायोटेक्नोलोजी, एनिमल वायोटेक्नोलोजी र ग्रामिण विकास विषयहरुको प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तरगत मानोविज्ञान विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगोल विषयको सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत भूगोल विषयको प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भाषा विज्ञान विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक तथा वातावरण विज्ञान विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तरगत संस्कृति विषयको सह–प्राध्यापक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६९–०७०(विशेष वढुवा) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६९–०७०(विशेष वढुवा) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६९–०७०(विशेष वढुवा) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६९–०७०(विशेष वढुवा) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सह–लाइव्रेरियन र उप–लाइव्रेरियन पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सिष्टर पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत उप–प्रशासक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सह–प्रशासक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत सह–आर्थिक नियन्त्रक र लेखा नियन्त्रक पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत लेखाअधिकृत पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत भण्डारपाल पदमा डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत हेड–असिष्टेण्ट नतिजा प्रकाशन डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. २।२०६८–०६९(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत लेखापाल र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट नतिजा प्रकाशन डाउन्लोड गर्नुहोस
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९ (वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना मिती २०६९ श्रावण १० डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९ (वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९ (वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि इन्जिनियरिङ्ग फिजिक्स विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८ आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि इन्जिनियरिङ्ग इकोनोमिक्स र जनप्रशासन (इन्जिनियरिङ्ग अर्गनाइजेशन एण्ड म्यानेजमेण्ट विषयको प्राध्यापक तथा तथ्यांक र भूगोल विषयको सह–प्राध्यापक डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि इन्जिनियरिङ्ग कम्युनिकेशन (अंग्रेजी) विषयको प्राध्यापक तथा इन्जिनियरिङ्ग कम्युनिकेश (नेपाली) विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत  इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान  तर्फ  विभिन्न क्याम्पसको लागि इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९ (वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९(वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि इन्जिनियरिङ्ग म्याथ विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक तथा अर्वान प्लानिङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९(वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ७।२०६७–०६८ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. १।२०६८–०६९(वढुवा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने देहायका उम्मेदवारहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आवश्यकतानुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार देहाय वमोजिम वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ७।२०६७–०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तर्फ विभिन्न क्याम्पसको लागि मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक तथा रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कन्डिसनिङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायको लागि कर्मचारी बदुवा सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं २/ २०६८-२०६९ आन्तरिक प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत रसायन शास्त्र बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको संसोधित नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ६/२०६७-०६८(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत चिकित्साशास्त्र अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं १०/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत वन विज्ञान अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं १०/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत वन विज्ञान अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं १०/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत वन विज्ञान अद्यायन सस्थान तर्फको विभिन्न बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत अंग्रेजी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत शिक्षा आधार बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत ब्यावस्थापन बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत नेपाली बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत भौतिकशास्त्र बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत अर्थशास्त्र बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत वन विज्ञान अध्ययान सस्थान तर्फ विभिन्न बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत रसायनशास्त्र बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत जनसंख्या अध्ययन बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत कम्प्युटर विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत अंग्रेजी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत प्राणीशास्त्र बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत मिक्रोबयोलोजी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत भूगोल शिक्षा बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)लिखित परीक्षाको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत नेपाली शिक्षा बिषयको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत मैथिली र जनप्रशासन बिषयको उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत बिज्ञान शिक्षा बिषयको उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत भूगोल बिषयको उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं 3/२०६६-०६७(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं २/२०६६-०६७( आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तरगत सिनियर मेडिकल ल्याब टेकनोलोजिष्ट र सिनियर हेल्थ इन्सपेक्टर
डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापान नं ७/०६६-०६७ ( खुल्ला प्रतियोगिता )
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. ३।२०६६–०६७(खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत उप–प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-history(आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Nepal-bhasa(आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Nepali(आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-English(आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Home Science Edu. and Population Studies (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Management (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Education:Health & Physical Education and History Education (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Economics (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 6-2070-71 (Open)Computer Practical Result
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Economics (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
नं. 9-2070-71-Botany (आन्तरिक प्रतियोगिता) प्राध्यापक पदको नतिजा
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.