Home Result
PDF Print E-mail
विवरण पुरा विवरण
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत नेपाली बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीति शास्त्र र राजनीति शास्त्र शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीति शास्त्र र राजनीति शास्त्र शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन ९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत हिन्दी, भाषा बिज्ञान र मनोविज्ञान बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन ११ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत मानव शास्त्र र कानुन बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत मैथिली बिषयको सह-प्राध्यापक र चित्रकला बिषयको प्राध्यापक र सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट पदको पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न १२/२०७२-०७३ (बढुवा) अन्तर्गत विभिन्न पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत कम्पुटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ ६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत फार्मेसी असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ ९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत सहायक भण्डारपाल र क्लिनिकल असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ १० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.