Home Result
PDF Print E-mail

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अन्तरवार्ता को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

 

 

विवरण पुरा विवरण
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)र बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत अर्थशास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ माघ ४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. १/२०७३-०७४(आतंरिक प्रतियोगिता)अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित विभिन्न बिषयको प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष २५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत अंग्रेजी बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष २४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत अंग्रेजी बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष २१ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत रसायन शास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष ११ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता),बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत जल तथा मौसम बिज्ञानको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष ५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता, बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत सामाजिक कार्य बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष ४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता),बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत संगीत बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ पौष ३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत जनसँख्या बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आंतरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत जनसँख्या बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आंतरिक खुल्ला प्रतियोगिता)तथा बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २९/२०७२-०७३(बढुवा) अन्तर्गत बिभिन्न पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आंतरिक खुल्ला प्रतियोगिता)तथा बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत हिंदी बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आंतरिक खुल्ला प्रतियोगिता)तथा बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत नेपाल् भाषा बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आंतरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत जनसंख्या बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २१ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत व्यवस्थापन बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर १९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २९/२०७२-०७३(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत कानुन बिषयको प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर १८ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत व्यवस्थापन बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर १५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत भौतिकशास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर ९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३(बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत भौतिकशास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर ७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत मानवशास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर ३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत मानवशास्त्र बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (समाजशास्त्र) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ मंसिर १ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (समाजशास्त्र) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ कार्तिक ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
कृषि र पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (पशु प्रजनन, वाली बिज्ञान, वाली रोग बिज्ञान) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन १२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिज्ञापन न. ६/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (डेन्टल सर्जरी) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन ११ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
कृषि र पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (भेटेनरी प्याथोलोजी, भेटेनरी प्यारासाइटॊलोजी, भेटेनरी मेडिसिन) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन १० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
कृषि र पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (कृषि अर्थशास्त्र, भेटेनरी फर्मकोलोजी, माटो बिज्ञान) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन ७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
कृषि र पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (मत्स्य बिज्ञान, पशु आहार, भेटेनरी थिरियोजेनोलोजी) पदको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन ६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक(पशु विज्ञान, बागवानी बिज्ञान, किट बिज्ञान) पदमा अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ आश्विन ७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट, वाइल्ड लाइफ एण्ड प्रोतेक्टेद मेनेजमेन्ट, सामुदायिक वन) पदमा अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ अश्विन ३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक (माटो बिज्ञान, नेचुरल रिसोर्स मनेजमेंट एण्ड रुरल देभलोपमेंट, फरेस्ट्री) पदमा अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिश गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ अश्विन २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न. २/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदमा अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको सिफारिश गरिएको सूचना , प्रकाशित मिति:२०७३ भाद्र ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत कार्यालय ड्राइभर पदको अन्तरवार्तामा सम्मिलित सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ भाद्र २९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत कार्यालय सहयोगी पदको अन्तरवार्तामा सम्मिलित सफल उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति:२०७३ भाद्र २८ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार २३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.