Home Result
PDF Print E-mail
विवरण पुरा विवरण
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत नेपाली बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीति शास्त्र र राजनीति शास्त्र शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत राजनीति शास्त्र र राजनीति शास्त्र शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ माघ २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन ९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत अंग्रेजी बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत हिन्दी, भाषा बिज्ञान र मनोविज्ञान बिषयको सह प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन ११ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत मानव शास्त्र र कानुन बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ९/२०७०-२०७१ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत मैथिली बिषयको सह-प्राध्यापक र चित्रकला बिषयको प्राध्यापक र सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति: २०७२ फाल्गुन १६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट पदको पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न १२/२०७२-०७३ (बढुवा) अन्तर्गत विभिन्न पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ २ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत कम्पुटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ ६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत फार्मेसी असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ ९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत सहायक भण्डारपाल र क्लिनिकल असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ १० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत सहायक लेखापाल पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ १२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन न ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत साहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ १६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता ) अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राबिधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन , प्रकाशित मिति:२०७३ जेष्ठ २४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (आन्तरीक प्रतियोगिता ) अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राबिधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन , प्रकाशित मिति:२०७३ आषाध १ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत भण्डारपाल र स्पीच थेरापी सहायक पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार ६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ६/२०७०-०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत ल्याब अस्सिस्टेन्त पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार ७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १७ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत सहायक टैक्सीडरमिस्त पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ५/२०७१-०७२ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत मुख्य कार्यालय सहायक पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार १९ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (आन्तरीक प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार २२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
बिज्ञापन नम्बर ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरीक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता को नतिजा प्रकाशन, प्रकाशित मिति:२०७३ आसार २३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.