Home Written Exam and Interview
PDF Print E-mail
Thursday, 27 January 2011 05:22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

 

 

विज्ञापन नं विवरण पुरा विवरण

बिज्ञापन न. १/२०७३-०७४(आन्तरिक प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. १/२०७३-०७४(आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तर्गत बिभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ६ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. २५/२०७२-०७३(बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. २५/२०७२-०७३(बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत बिभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|
प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. १६/२०७२-०७३

बिज्ञापन न. १६/२०७२-०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|
प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. २८/२०७२-०७३

बिज्ञापन न. २८/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|
प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. १/२०७३-०७४

बिज्ञापन न. १/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता)अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बिभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ६ गते गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. १५/२०७२/०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. १६/२०७२/०७३(आतंरिक प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. २५/२०७२/०७३ (बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. २८/२०७२/०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. १५/२०७२/०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता), बिज्ञापन न. १६/२०७२/०७३(आतंरिक प्रतियोगिता), बिज्ञापन न. २५/२०७२/०७३ (बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता) र बिज्ञापन न. २८/२०७२/०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत बिभिन्न पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

बिज्ञापन न. २९/२०७२-०७३

बिज्ञापन न. २९/२०७२-०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता)कानुन बिषयको प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम नामावली सहित प्रकाशित गरिएको सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक २९ गते गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

७/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

८/२०७२-०७३ (बिशेष खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. ७/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र बिज्ञापन न. ८/२०७२-०७३ (बिशेष खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न बिषयको उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम नामावली सहित प्रकाशित गरिएको सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ आश्विन ३० गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

६/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र बिज्ञापन न. ६/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (नामावली सहित)|

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र १४ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

६/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. ४/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र बिज्ञापन न. ६/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र १३ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

२/२०७२-०७३(खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. २/२०७२-०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (नामावली सहित)|

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र १२ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस

९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

बिज्ञापन न. ९/२०७२-०७३ (बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना|

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र ५ गते
डाउन्लोड गर्नुहोस
6/2070-71 Notice of written examination

डाउन्लोड गर्नुहोस
६/२०७०-७१

लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना : खुल्ला प्रतियोगिता

प्रकाशित मिति : २०७२ आश्विन १५ गते

डाउन्लोड गर्नुहोस
६/२०७०-७१

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति : २०७२ चैत्र ३० गते

डाउन्लोड गर्नुहोस
Last Updated on Sunday, 08 January 2017 00:12
 

Powered by HealthNet Nepal.